November 20, 2017   
Check E-mail      New users: sign up

Home » MP's : Lok Sabha » Speaker (Lok Sabha)

 

Speaker (Lok Sabha)

 

Smt. Sumitra Mahajan
speakerloksabha@sansad.nic.in
DOB : April 12, 1943

Speaker (Lok Sabha)
Parliament House Address Parliament House, Sansad Marg, New Delhi 110001
Parliament House No. 23017914,,23017795
23792927 (Fax)
Residence Address 20 Akbar Road New Delhi Delhi-110001
Residence Tel No. +91-11-23014011,23014022
Lok Sabha Speaker's Office
Name, Designation Office
Shri Sunil Tated
Principal Secretary +91 11 23017795
+91 11 23017914
Shri Pankaj V. Kshirsagar
pankaj.kshirsagar1@gmail.com
OSD (Media) +91 11 23034300
+91 11 23013211
Shri N. C. Gupta
Director +91 11 23017914
Shri Rama Dutt
Addl PS +91 11 23034700
last updated on December 02, 2011